HEM      SIDOPROJEKT Publicerad 2011

Uppmätning av densiteten kan ge viktig information om beståndsdelarna i E85


Har man misstankar om att en viss E85 innehåller vatten så kan det vara lämpligt att göra ett densitetsprov?

Det har visat sig att ett absorptionsprov enligt den metoden jag själv har utvecklat, inte är helt tillförlitlig. Under normala omständigheter ska det fungera, men om bränslet det gäller innehåller ämnen som sänker eller ökar bränslets vattenabsorptionsförmåga, blir inte provet sanningsenligt.

I nuläget är det inte känt vilka ämnen som påverka vattenabsorptionsförmågan - för E85, så tillsvidare får man anta att bränslet är godkänt om dess densitet är i närheten av normerade värden. Om densiteten visar sig vara normal så kan alltså absorptionsförmågan vara lägre eller högre än en strikt blandning av etanol och bensin kan erhålla. I så fall pekar det på att bränslet innehåller en okänd komponent som enbart påverkar absorptionsförmågan - vars densitet jämställs med ren etanol. Är densiteten hög utan att absorptionsprovet visar en förhöjd halt av vatten så skulle bränslet kunna innehålla ett salt eller ett ämne som löser sig i bensin eller etanol. Är det ett ämne eller ett medium så bör dess densitet ligga nära vattnets densitet.

Man kan inte få ett tillförlitligt densitetsvärde genom att mäta densiteten för orörd E85 eftersom bensinkomponentens densitet kan variera ganska brett. Man måste först skilja av bensinen så att provet bara innehåller vatten och sprit. Genom att tillsätta vatten i E85-bränslet skiktar sig bensinkomponenten, men de vattenlösliga komponenterna kan man inte undgå. En sådan komponent är eteroxygenat eller MTBE. Halten av eterkomponenterna kan variera men för normal E85 är de ganska mängdbeständiga.

Enklast verkar vara att nyttja en hydrometer för alkoholhaltsmätning. En sådan alkoholmätare kunde jag själv anskaffa på City Gross. Hydrometrar är vanligtvis graderade i volymprocent (tralles).

Man kan starta mätproceduren genom att först bestämma fördelningen bensin resp. etanol. Det är viktigt att veta hur stor andel bensin det finns, annars vet man inte andelen etanol heller. När bensinens del är fastställd så kan halten vatten i etanolen beräknas, men om densiteten är mindre än för ren etanol så måste provet innehålla någonting som är lättare än etanol. Det mest sannolika är att det då innehåller ett överskott av eteroxygenat.


Börja med att göra ett kvantitetsprov:
Detta är E-kvalitén utan hänsyn till MTBE - eteroxygenaterna förutsätts i huvudsak befinna sig i sprit/vatten-delen.

Utför ett absorptionsprov innan densitettestet genom att gradvis tillsätta vatten till 100 ml E85. När det är färdigt kan du bestämma halten av eventuellt vatten med detta excelprogram. Tillsätt ytterligare vatten så att den totala mängden uppgår till 50 ml vatten.

Låt denna mix i lugn och ro separera några timmar - därefter kan mätning av densiteten göras med en hydrometer i spritdelen. Använd sedan det här excelprogrammet för att fastställa halten vatten.

När mätproceduren är klar har man två resultat som antingen kan samverka eller motsäga varandra. Visar båda provsvaren att bränslet innehåller vatten så är förstås sannolikheten större än om bara ett av proven skulle göra det. Detta kan tillsammans med ett test av ledningsförmågan - ytterligare utgöra ett stöd.En illustrerad variant följer nedan

Det är lämpligast att först göra ett absorptionsprov:

bränsleanalys

Denna analys kan även hämtas här.
upp igen
Valid XHTML 1.0 Transitional